دانلود رایگان


ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(منابع انسانی)

دانلود رایگان شرح مختصر: مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است.هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه اماری با استفاده ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش اموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش اموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه.............................................................................................................................. 2
1-1-بیان مسئله................................................................................................................ 3
1-2-اهمیت وضرورت موضوع.......................................................................................... 5
1-3-اهداف تحقیق.......................................................................................................... 7
1-4- سوال های تحقیق..................................................................................................... 8
1-5- فرضیه های تحقیق................................................................................................... 9
1-6- قلمرو تحقیق.......................................................................................................... 9
1-7-مدل مفهومی تحقیق.................................................................................. 10
1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق..................................................... 10
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
مقدمه ................................................................................................. 14
2-1.تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند .......................................................................... 14
2-2 .تاریخچه آموزش با کمک فناوری در ایران............................................................ 16
2-3. تعریف مدرسه هوشمند........................................................................... 17
2-4 .اهداف مدرسه هوشمند............................................................. 18
2-5. مفهوم هوشمند سازی ............................................................... 20
2-6.ویژگی های مدارس هوشمند.................................................... 20
2-7.ضرورت هوشمندسازی مدارس.............................................. 21
2-8.فواید کلاس هوشمند............................................................ 24
2-9.ابزار مدرسه هوشمند.............................................................................25
2-10. ساختار مدرسه هوشمند........................................................... 26
2-11.پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند ............................................. 27
2-12. معلمین مدارس هوشمند .................................................................. 28
2-13. دانش‌آموزان مدارس هوشمند.................................................... 29
2-14.ابعاد فناوری در مدارس هوشمند........................................... 30
2-15.كاركردهای عمده مدارس هوشمند ........................................... 34
2-16. تئوری ومبانی نظری ................................................................... ...35
2-17.نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند.................................. ....37
2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند .................................... ....39
2-19. مسئولیتها و مهارتهای حرفه ای در مدارس هوشمند................................40
2-20.فناوری مدارس هوشمند...........................................................44
2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند...................................................48
2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند..............................................51
2-23.پیشینه تحقیق...............................................................................................53
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه..................................................................................................... 59
3-1. روش تحقیق............................................................................................................ 59
3-2.جامعه آماری............................................................................................................. 60
3-3.حجم نمونه و نمونه گیری........................................................................................... 61
3-4.روش گردآوری اطلاعات........................................................................................... 61
3-5.ابزار گردآوری داده ها............................................................................................... 61
3-6.روایی و پایایی پرسشنامه........................................................................... 63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
مقدمه................................................................................................... 66
4-1.آمار توصیفی.......................................................................................................... 67
4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری........................................................... 67
4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری....................................................................... 69
4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده............................................................................... 70
4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات..................................................................................... 72
4-1-9.توزیع متغیر مدیریت.............................................................................................. 73
4-2.آمار استنباطی........................................................................... 75
4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها.......................................................75
4-2-2.تحلیل عاملی......................................................................76
4-2-3.آزمون فرضیات..............................................................77
4-2-4.آزمون فرضیات فرعی.....................................................78
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه............................................................................................................ 83
5-1 .نتایج تحقیق............................................................................................ 83
5-2 .پیشنهادها............................................................................................. 87
5-2-1.پیشنهادات کاربردی......................................................................... 87
5-2-2.پیشنهادات پژوهشی................................................................... 89
5-3.محدودیتها............................................................................. 90
پیوست
پرسشنامه........................................................................ .92
spss....................................................................................... .94
منابع فارسی..................................................................................... 105
منابع لاتین.................................................................................................. 108
فهرست جداول
جدول2-1.ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند......................................... 19
جدول3-1.جامعه آماری....................................................................................... 60
جدول3-2.جامعه آماری....................................................................... 60
جدول3-3. شماره گویه های پرسشنامه........................................................... 62
جدول3-3.آلفای کرنباخ.................................................................................... 63
جدول4-1-1.توزیع فراوانی زیرساخت فناوری.................................................... 67
جدول 4-1-2.آمار توصیفی زیرساخت های فناوری.............................................. 68
جدول4-1-3.توزیع فراوانی محیط یاددهی-یادگیری............................................ 69
جدول4-1-4.آمار توصیفی محیط یاددهی-یادگیری........................................... 70
جدول4-1-5.توزیع فراوانی معلمان آموزش دیده................................................. 70
جدول4-1-6.آمارتوصیفی معلمان آموزش دیده................................................. 71
جدول4-1-7.توزیع فراوانی ......................................................................... 72
جدول 4-2-8.آمار توصیفی نظام ارتباطی ........................................................ 73
جدول4-1-9.توزیع فراوانی مدیریت................................................................ 73
جدول4-1-10.آمار توصیفی مدیریت............................................................ 74
جدول 4-2-1.آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ....................................................... 75
جدول4-2-2-1.آزمون kmo................................................................... 76
جدول4-2-1.آزمون t....................................................................................... 77
جدول4-2-2.آزمون t................................................................................... 78
جدول4-2-3.آزمون t.................................................................................. 79
جدول4-2-4.آزمون t................................................................................. 79
جدول4-2-5.آزمون t.................................................................................. 80
جدول4-2-4.آزمون t.................................................................................. 81
فهرست شکل ها
1-1.مدل مفهومی......................................................................... ....10


ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان


مدارس هوشمند


مدیران


دانش آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از ... از دیدگاه مدیران و دانش ... آموزان · ارزیابی عوامل ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ... استقرار مدارس هوشمند از ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان ... قسمت هایی از ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

مدارس هوشمند مدیران دانش آموزان. x. ... استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

ارزيابي عوامل استقرار مدارس هوشمند از ديدگاه مديران و دانش ...

ارزيابي عوامل استقرار مدارس هوشمند از ... آموزان · ارزیابی عوامل ... از دیدگاه مدیران و دانش ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

بررسی و نقد ... مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند-پایان ... از منظر مشتری روش bsc ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

... عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... استقرار مدارس هوشمند از ... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

بررسی و نقد پایان نامه ها

... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ... استقرار مدارس هوشمند از ...

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند

... استقرار مدارس هوشمند و ارزیابی مدارس در استان گیلان از دیدگاه مدیران ... دانش آموزان و ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ... استقرار مدارس هوشمند از ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

مدارس هوشمند مدیران دانش آموزان. x. ... استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

ارزيابي عوامل استقرار مدارس هوشمند از ديدگاه مديران و دانش ...

ارزيابي عوامل استقرار مدارس هوشمند از ... آموزان · ارزیابی عوامل ... از دیدگاه مدیران و دانش ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

بررسی و نقد ... مدارس دیگر جهت ایجاد مدارس هوشمند-پایان ... از منظر مشتری روش bsc ...

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

... عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... استقرار مدارس هوشمند از ... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

بررسی و نقد پایان نامه ها

... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ... استقرار مدارس هوشمند از ...

شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند

... استقرار مدارس هوشمند و ارزیابی مدارس در استان گیلان از دیدگاه مدیران ... دانش آموزان و ...

full-thesis.net

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل ... استقرار مدارس هوشمند از ... مدیران و دانش آموزان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و ... تهران از دیدگاه مدیران و ... ارزیابی عوامل موثر ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و ... تهران از دیدگاه مدیران و ... ارزیابی عوامل موثر ...

مبانی نظری پایان نامه هوشمند سازی مدارس :: دانلود …

... استقرار مدارس هوشمند از ... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش ...

هوشمند سازی مراکز آموزشی استان قم - مقالات ارائه …

... در دانش آموزان مدارس هوشمند ... از دیدگاه مدرنیسم و ... استقرار مدارس هوشمند ...

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش كاركنان آموزش و پرورش از دیدگاه ...

... و پرورش از دیدگاه مدیران ... مدارس هوشمند از دیدگاه ... دانش آموزان و ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم | …

... ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه ... سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ...

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس

... کرج از دیدگاه مدیران و ... و صحيح و سريع از دانش آموزان تحت ... مناطق و مدارس در ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... دانش آموزان از دیدگاه ... از دیدگاه مدیران و ... استقرار مدارس هوشمند از ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران

... غذایی دانش اموزان مدارس ... از دیدگاه کارشناسان و ... عوامل و موانع جلوگیری از ...

دانلود رایگان پایان نامه نظارت بر عملکرد مدیران

... و مدیران و دانش آموزان ... استقرار مدارس هوشمند از ... ارزیابی عملکرد از دیدگاه ...

شناسایی موانع و راهکارهای استقرار آموزش …

بررسی عوامل مؤثر در استقرار ... و والدین دانشآموزان ... مدارس از دیدگاه مدیران و ...