دانلود رایگان


رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی

دانلود رایگان امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده است. انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. واز طرفی با این مشكلات مقابله كند كه در این راستا مفهوم سبك های مقابله ای اهمیت پیدا میكند. بنابراین ما در این پژوهش به موضوع"رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان" پرداختیم. در این مطالعه، 70 نفر (37 دختر و 33 پسر) از دانشجویان شهرستان کاشان شرکت داشته­اند تا به عنوان نمونه، در مورد متغیرهای سبک­های مقابله­ای، ذهن­آگاهی و سلامت روان خود اظهارنظر کنند. مشخص شد بین مولفه­های سبك­های مقابله و افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین در حالت كلی مولفه­های ذهن­آگاهی نیز بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان موثر می­باشد.
فهرست مطالب
 فصل اول: كلیات پژوهش.... 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- سوالات پژوهش 7
1-6- فرضیات پژوهش 7
1-7- تعریف متغیرهای پژوهش 8
1-7-1- تعاریف نظری 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی 9
 فصل دوم: ادبیات پژوهش.... 10
2-1- اضطراب 11
2-1-1- تعاریف اضطراب : 11
2-1-2- انواع اضطراب و نگرانی 12
2-1-3- علائم و نشانه های اضطراب 13
2-1-4- آثار اضطراب 15
2-1-5- ریشه های اضطراب 16
2-1-6- اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی 22
2-1-7- راه های غلبه بر اضطراب 23
2-2- استرس 24
2-2-1- مفهوم استرس 24
2-2-2- پیشینه مطالعاتی 26
2-2-3- منابع اصلی استرس 29
2-2-4- عوامل استرس‌زا 30
2-2-4-1- عوامل استرس‌زای روانی اجتماعی 30
2-2-4-2- عوامل اجتماعی ایجاد كننده استرس 31
2-2-4-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی: 34
2-2-5- استرس و گرایش های آن: 35
2-2-6- نظریه‌های ازدحام 38
2-3- سبك های مقابله ای 40
2-3-1- تعریف 40
2-3-2- تدابیر و منابع مقابله ای 41
2-3-3- انواع مقابله 41
2-3-3-1- انواع مقابله های كارآمد 42
2-3-3-2- مقابله های ناكارآمد و غیرمفید 44
2-3-4- رابطه سبك های مقابله ای و سلامت روان 45
2-3-5- نظریه های مقابله ای 47
2-3-5-1- نظریه لازاروس و فولکمن 47
2-3-5-2- نظریه پنج عاملی 48
2-3-5-3- نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بك 49
2-4- ذهن آگاهی 51
2-4-1- مفهوم ذهن آگاهی 51
2-4-2- تعریف ذهن آگاهی 51
2-4-3- پیشینه ذهن آگاهی 53
2-4-4- رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی 55
2-4-5- مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی 55
2-4-6- مقایسه ذهن آگاهی و رویكردهای رفتاری-شناختی 56
2-4-7- نظریه های ذهن آگاهی 57
2-4-7-1- نظریه آسیب‌شناسی 57
2-4-7-2- نظریه شخصیت 59
2-4-7-3- نظریه برنارد و تیزدل 59
2-5- تحقیقات پیشین 60
2-5-1- تحقیقات پیشین داخلی 60
2-5-2- تحقیقات پیشین خارجی 70
 فصل سوم: روش پژوهش.... 76
3-1- مقدمه 77
3-2- روش پژوهش 77
3-3- جامعه آماری 77
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 77
3-5- نحوه گردآوری داده ها 78
3-6- ابزار پژوهش 78
3-6-1- پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) 78
3-6-1-1- روایی و پایایی 79
3-6-2- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 79
3-6-2-1- پایایی و روایی 81
3-6-3- پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 81
3-6-3-1- روایی و پایایی 82
3-7- روایی و پایایی 82
3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 83
3-9- بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق 83
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 84
4-1- مقدمه 85
4-2- توصیف داده ها 85
4-3- تحلیل داده ها 85
4-4- آزمون رگرسیون 96
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 102
5-1- مقدمه 103
5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها 103
5-3- یافته های پژوهش 107
5-4- پیشنهادات پژوهش 108
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 108
5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 108
5-5- محدودیت های پژوهش 109
 منابع  و مآخذ.. 110
منابع فارسی 111
منابع لاتین 116
 پیوست ها 118
پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 119
پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی كنتاكی 121
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 124
خروجی های نرم افزار SPSS 125
فهرست جداول
جدول3-1: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی 79
جدول3-2: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر 81
جدول 3-3 : خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 82
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه 85
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق 85
جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان 86
جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان 87
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان 87
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان 87
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان 88
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان 89
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان 89
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان 89
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان 90
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و افسردگی دانشجویان 90
جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و اضطراب دانشجویان 90
جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و استرس دانشجویان 91
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و افسردگی دانشجویان 91
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و اضطراب دانشجویان 91
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و استرس دانشجویان 92
جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با افسردگی دانشجویان 92
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری  با اضطراب دانشجویان 93
جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با استرس دانشجویان 93
جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و افسردگی دانشجویان 94
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و اضطراب دانشجویان 94
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و استرس دانشجویان 94
جدول 4-24: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبکهای مقابلهای 96
جدول 4-25: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهنآگاهی 96
جدول 4-26: شاخصه های توصیفی میزان سبکهای مقابلهای به تفکیک دختر و پسر 98
جدول 4-27: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبکهای مقابلهای بین دختر و پسر 98
جدول 4-28: شاخصه های توصیفی میزان مهارتهای ذهنآگاهی به تفکیک دختر و پسر 98
جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارتهای ذهنآگاهی بین دختر و پسر 99
جدول 4-30: شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر 99
جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر 100
جدول 4-32: شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر 100
جدول 4-33: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر 100
جدول 4-34: شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر 100
جدول 4-35: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر 101


رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان


سبك های مقابله ای


ذهن آگاهی


سلامت روان


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

سبك های مقابله ای ذهن ... ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ... رابطه سبك های مقابله ای و ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ... و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

... و کامپیوتر بررسی رابطه معماری و ... حرفه‌ای 2014 دانلود گزارشگر های فارسی ... با گزارش ...

دانلود مقاله وجزوه رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ... و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

فیلم تایوانی توزیبایی کامل نماشا نماشا فیلم کره ای ... و آهنگ های دهه فجر و ... و با کلام ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان ... های مقابله با ... و دوستاتون با چه رتبه ای ...

رابطه سبك های مقابله ای ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ...

رابطه سبك های مقابله ای ذهن آگاهی با سلامت روان ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... دانلود رایگان کتاب ذهن اگاهی ... جراح بینی با قیمت مناسب و ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ...

سلامت روان + حمایت اجتماعی

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... با سلامت ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان ... های مقابله با ... و دوستاتون با چه رتبه ای ...

رابطه سبك های مقابله ای ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ...

رابطه سبك های مقابله ای ذهن آگاهی با سلامت روان ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... دانلود رایگان کتاب ذهن اگاهی ... جراح بینی با قیمت مناسب و ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ...

سلامت روان + حمایت اجتماعی

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... با سلامت ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

دکتر وحیده باباخانی - رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی ...

دانلود آهنگ جدید با ... در کامپونگ چهره های مشهور و پدر شدن ... بر افتتاح پروژه ای ناقص ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ... با سلامت روان دانشجویان. ... ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

دانلود رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان: قیمت

دانلود رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان ...

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان: ... شده و با تمام کارت های عضو ...

پرسشنامه در مورد سبک های مقابله ای اندلر و پارکر ...

پرسشنامه در مورد سبک های مقابله ای اندلر و پارکر [pdf]رابطه ویژگی های شخصیتی )روان رنجوری ...

پرسشنامه در مورد سبک های مقابله ای اندلر و پارکر ...

پرسشنامه در مورد سبک های مقابله ای اندلر و پارکر [pdf]رابطه ویژگی های شخصیتی )روان رنجوری ...

مرجع نیاز مندی های آنلاین روان شناسی - رابطه سبك های ...

چاپ و نشر. موسسات. راه اندازی کلینیک. آزمون روان ... چاپ و نشر. تازه های ...

رابطه سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان در …

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن ... و سلامت روان رابطه ... با سلامت روان دانشجویان ...

پروپوزال بررسی مقایسه ای مهارت های مقابله ای، …

پروپوزال بررسی مقایسه ای مهارت های مقابله ای ... تماس با ما; دانلود ... های مستعد طلاق و ...

ta-mat - دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی

... مشی بازرگانی دولت در این رابطه ... سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان.

ta-mat - دانلود پاورپوینت سازه های فضا کار

... از لحاظ معنا و مفهوم با هم ... رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان.

رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین باکیفیت …

دانلود رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان ... رابطه ای عجیب با ...

عمران و معماری - آزمایش خستگی – Bend Test

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان. ... حد بیان مصالح بر حسب رابطه ...

پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای ... تماس با ما; رزبلاگ ... پرسشنامه مهارت های مقابله ...

راز پـــیـــــروزی (جذب پول و ثروت) - پاورپوینت انواع بتن

رابطه سبك های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان. ... رابطه بین سبک های فرزند ...