دانلود رایگان


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه در سال تحصیلی 931392می باشد

دانلود رایگان هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه  در سال تحصیلی 93-1392می باشد
به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت تصادفی 60 دانش آموز از دبیرستان  انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بار- آن و اضطراب بک بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.
جامعه آماری در این تحقیق ، کلیه دانش اموزان مقطع متوسطه  می باشد. نمونه آماری ، تعداد 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه  می باشد. روش نمونه ای ، خوشه ای چند مرحله ای می باشد.
فهرست مطالب
چکیده‌ج
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 6
1-4- اهداف پژوهش... 8
1-4-1- هدف کلی:8
1-4-2- هدف های جزئی:8
1-5- فرضیه های پژوهش... 8
1-6- قلمرو تحقیق. 9
1-6-1- قلمرو موضوعی.. 9
1-6-2- قلمرو مکانی.. 9
1-6-3- قلمرو زمانی.. 9
1-7- متغیرهای تحقیق. 9
1-8- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی.. 10
1-8-1-تعاریف نظری... 10
1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- پیشینه. 13
2-2- تاریخچه. 15
2-3- هوش و انوع آن. 16
2-4-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک.... 16
2-5-1- انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن.. 16
2-5-2- انواع هوش از دیدگاه ترستون.. 17
2-5-3- انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ..... 17
2-5-4- انواع هوش از دیدگاه گاردنر. 18
2-6- هوش هیجانی.. 18
2-7-اندازه‌گیری هوش هیجانی.. 19
2-8- مؤلفه های اصلی هوش هیجانی و اجتمایی و عوامل تشکیل دهنده آن ها19
2-9- مولفه ها ی هوش هیجانی و شرح کامل آنها22
2-10- وراثت یا محیط کدام یک مؤثرند؟. 22
2-11- تقسیم‌بندی افراد بر اساس IQ وEQ.. 23
2-12- الگوی رفتاری والدین و رشد هوش هیجانی.. 24
2-13- نقش هوش هیجانی در ارتباط زناشویی.. 25
2-14-اهمیت هوش هیجانی و ضرورت آن در فرزند پروری.. 26
2-15- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار. 29
2-16- هوش هیجانی و مدیریت بازار. 30
2-16-1- علایم‌ شایع‌.. 31
2-16-2-علل‌.. 32
2-16-3- عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر. 32
2-16-4-پیشگیری‌... 32
2-16-5- عوارض‌ احتمالی‌.. 33
2-16-6-درمان‌.. 33
2-17- مواد غذایی ضد استرس... 34
2-18- چگونه می‌توان استرس را از زندگی خود حذف کرد؟. 36
2-19- چگونه می‌توان فهمید سطح بهینه استرس برای افراد چیست؟. 36
2-20- چگونه می‌توان استرس را بهتر اداره کرد؟. 37
2-21- مشخص کنید چه تغییری می‌توانید ایجاد کنید؟. 37
2-22- راههای درمان استرس :42
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- طرح پژوهش... 45
3-2- جامعه آماری:45
3-3- نمونه پژوهش... 45
3-4- روش نمونه گیری.. 45
3-5- ابزار پژوهش... 46
3-6- روش اجرای پژوهش... 46
3-7- روش پردازش داده ها46
3-8- روایی و اعتبار. 46
3-9- پرسشنامه اضطراب بک.... 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه. 55
فصل پنجم: نتایج ، پیشنهادات و ارائه راهکارها
5-1- مقدمه. 68
5-2-نتایج تحقیق. 68
5-4- محدودیتهای تحقیق. 71
5-5- پیشنهادات کلی / عمومی.. 71
5-5-1-پیشنهاد برای افراد. 72
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات بعدی... 72
5-5-3-پیشنهاد به محققان آتی.. 72
فهرست منابع :73
فهرست نمودارها
نمودار 1: میانگین متغیرها56
نمودار 2: میانگین اضطراب و هوش هیجانی.. 56
نمودار3: درصد افراد درون هر 4 طبقه ی اضطراب.. 57
نمودار 4: تعداد افراد درون طبقات خود ابرازی.. 57
نمودار 5: تعداد افراد درون طبقات همدلی.. 58
نمودار 6: تعداد افراد درون طبقات مسئولیت پذیری اجتماعی.. 58
نمودار7: تعداد افراد درون طبقات انعطاف پذیری.. 59
نمودار 8: تعداد افراد درون طبقات کنترل تکانه. 59
نمودار 9: تعداد افراد درون طبقات واقع گرایی.. 60
نمودار 10: تعداد افراد درون طبقات خوش بینی.. 60
نمودار 11: تعداد افراد درون طبقات احترام به خود. 61
نمودار 12: تعداد افراد درون طبقات روابط بین فردی.. 61
نمودار 13: تعداد افراد درون طبقات شادمانی.. 62
نمودار 14: تعداد افراد درون طبقات تحمل استرس... 62
نمودار 15: تعداد افراد درون طبقات حل مسأله. 63
نمودار 16: تعداد افراد درون طبقات خود آگاهی هیجانی.. 63
نمودار 17: تعداد افراد درون طبقات استقلال. 64
نمودار 18: تعداد افراد درون طبقات خود شکوفایی.. 64
نمودار 19: نمودار تراکنش بین اضطراب و هوش هیجانی.. 65
فهرست جداول
جدول1:میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 49
جدول 2: میانگین و انحراف معیار خرده مقیاس ها و کل آزمون. 50
جدول 3: آمار توصیفی متغیرها55
جدول 4: ضریب همبستگی پیرسون.66


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه


هوش هیجانی


دانش آموزان


استرس


فشار عصبی


خانواده


اجتماع


مدرسه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در ... در بین دانش آموزان مقطع ... متوسطه. بررسی رابطه ی هوش ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

... ی هوش هیجانی و استرس در بین ... بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در ... در بین دانش آموزان مقطع ... متوسطه, 15 ... بررسی رابطه ی ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ... ی هوش هیجانی و استرس در بین ...

مقاله و پایان نامه بررسی هوش هیجانی با اضطراب …

... در دانش آموزان مقطع متوسطه ... رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش ...

تحقیق بررسی رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

... ی بین هوش هیجانی معلمان و ... دانش آموزان بررسی رابطه ... دانش آموزان مقطع ... زندگی در ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

... بررسی رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... دانش آموزان مقطع متوسطه ...

رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سلامت روان در ...

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی ... رابطه بین هوش هیجانی و ... در دانش آموزان ممتاز و ...

بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع ...

در دانش آموزان هنرستان کار ... دانش آموزان مقطع متوسطه ... خرم آباد پورتال اداره كل آموزش و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در بین دانش آموزان بررسی ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در بین دانش آموزان بررسی ...

دانلود تحقیق آماده در مورد بررسی رابطه بین هوش

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ... مقطع متوسطه 100 ... 139 بررسی ... در بین دانش اموزان مقطع ...

بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت های زندگی و

بررسی رابطه هوش هیجانی ... های دانش آموزان در ... بین متغیرهوش هیجانی و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ... بررسی رابطه بین هوش ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ... در دانش آموزان مقطع ...

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با …

... دانش آموزان مقطع متوسطه ... در بین دختران و ... هدف بررسی رابطه هوش معنوی و ...

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در ...

... فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل ... بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین ...

میگنا - بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی عمومی در دانش ...

... دانش آموزان مقطع متوسطه ... در پژوهش های آتی به بررسی ... رابطه­ی هوش معنوی و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

... بررسی رابطه هوش هیجانی و ... دانش آموزان مقطع متوسطه ... استرس در بین دانش آموزان ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

... در زمینه‌ی هوش هیجانی و ... دانشآموزان مقطع متوسطه ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

... در زمینه‌ی هوش هیجانی و ... دانشآموزان مقطع متوسطه ... بررسی رابطه هوش هیجانی و ...

رابطه‌ ابعاد هوش هيجاني و مشکلات رفتاري دانش آموزان در

... دانش آموزان در 1 . رابطه ... بررسی رابطه ابعاد هوش ... ی-ابعاد-هوش-هیجانی-و ...

پروپوزال بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان با مهارت …

... دانش آموزان دوره ی متوسطه ... در میان دانش آموزان مقطع ... رابطه بین هوش هیجانی و ...

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با …

... در دانشآموزان ... بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های هویت با انگیزه پیشرفت در دانشآموزان ...

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی و

... در دانش آموزان مقطع متوسطه ... رابطه ی هوش هیجانی و ... بررسی رابطه بین هوش ...

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و

نتایج بیانگر عدم همبستگی بین هوش هیجانی و ... ی دوم متوسطه; رابطه ... در دانشآموزان ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با …

... مقطع متوسطه از ... رابطه ی بین هوش هیجانی و ... در دانش آموزان دختر و پسر ...

بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی با …

بررسی رابطه تاب آوری و ... هوش هیجانی در رابطه بین ... دانش آموزان مقطع متوسطه ...

دکتر اصغر آقایی جشوقانی - khuisf.ac.ir

رابطه ی هوش هیجانی با ... وفراشناخت در دانش آموزان مقطع ... بررسی رابطه بین احساس ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان ...

... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه ... و خلاقيت در دانش آموزان ...