دانلود رایگان


بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی - دانلود رایگاندانلود رایگان سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است

دانلود رایگان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


چکیده:

سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.

مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.

ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود.

یافته ها:

فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد.

و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحهفصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                          1

بیان مسئله                                                                                              2

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                          4

اهداف پژوهش                                                                               5

سؤالات و فرضیات تحقیق                                                                          5

سؤالات تحقیق                                                                                5

فرضیه های تحقیق                                                                                    5

تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها                                                                 6

الف) تعریف نظری                                                                                    6

ب)تعریف عملیاتی                                                                                     6فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

پیشینه                                                                                          7

رضایتمندی زناشوئی                                                                                             7

تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن                                                       7

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی                                                                       9

نظریه فروید                                                                                                          13

تعریف عشق ازدیدگاه فروید                                                              14

تجلی غریزه زندگی در عشق                                                              15

نظریه یونگ                                                                                   17

تعریف عشق از دیدگاه یونگ                                                              19

تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست                                                 19

عشق رومانتیک                                                                              19

عشق انسانی                                                                                  20

عشق و من                                                                                             20

نظریه فروم                                                                                   21

تعریف عشق از دیدگاه فروم                                                                       22

عناصر عشق دردیدگاه فروم                                                                       23

انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند                                                   24

انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم                                                               26

عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست                                  27

نظریه مزلو                                                                                   27

تعریف عشق ازدیدگاه مزلو                                                               28

تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو                                                              28

مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو                                                  29

قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن                                                     30

جنسیت در عشق خود شکوفا                                                             30

پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها                                                               30

 صفا، نشاط در رابطه عشق سالم                                                                 31

فردیت عشقی در افراد سالم                                                                        31

حسن سلیقه در عشق افراد سالم                                                                  31

نظریه آیزنگ                                                                                 32

تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ                                                             32

نظریه شوستروم                                                                                      34

انواع عشق: شوستروم (1362) معتقد است که عشق صور متعدد دارد                            34

عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم                                           36

نظریه سالیوان                                                                               36

تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان                                                           36

نظریه استنبرگ                                                                                       37

تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ                                                                   37

تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ                                                   38

دیدگاه سه بعدی عشق                                                                     38

مراحل حصول عشق                                                                        39

سبک عشق                                                                                   40

یافته های پژوهشی در خصوص موضوع                                                    41

الف- یافته های پژوهشی داخلی                                                                 41

ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع                                              51فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش                                                                               55

جامعه آماری پژوهش                                                                     55

حجم نمونه                                                                                                         55

روش نمونه گیری                                                                                                55

ابزار پژوهش                                                                                                        55

روایی و اعتبار ابزارها                                                                     55

روش اجرا                                                                                     56

روش های تجزیه و تحلیل داده ها                                                                 56فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته ها                                                                                         57

آمار توصیفی                                                                                 57

آماراستنباطی                                                                                63فصل پنجم : نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                        67

بحث بر اساس فرضیات پژوهش                                                                  67

محدودیت های پژوهش                                                                     69

پیشنهادات                                                                                               70

منابع                                                                                            71
بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


عشق ورزی


رضایت مندی زناشویی


بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دانلود مقاله رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دانلود پروژه رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دانلود تحقیق رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


دانلود پایان نامه رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی


عشق ورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

پایان نامه ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

عشق ورزی رضایت مندی زناشویی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... زناشویی , بررسی رابطه ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... رضایت مندی زناشویی. بررسی رابطه بین عشق ورزی ...

مطالعات معماری - بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... و رضایت مندی زناشویی. ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ... مندی زناشویی عشق بین ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ...

عشق ورزی - pnueb1394.rozblog.com

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... و رضایت مندی زناشویی .

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ... و رضایت مندی زناشویی ...

پایان نامه ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی. doc ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ... و رضایت مندی زناشویی ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... و رضایت مندی زناشویی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ...

پایان نامه ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی. doc ...

پایان نامه ی بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... مندی زناشویی عشق بین ...

دانلود مقاله رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی قیمت: ... رابطه,بررسی,زناشویی, ...

OL204 -بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط رضايتمندي زناشويي …

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی تعریف عشق ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی در ادامه ... رشته مدیریت آموزشی و ...

پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بین رضایت مندی زناشویی و ...

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی. ... رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی در ادامه ... رشته مدیریت آموزشی و ...

پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بین رضایت مندی زناشویی و ...

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

پایان بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی. ... رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ...

بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی ... بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ...

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی ... رضایت مندی زناشویی عشق ...

OL204 -بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و ... ورزی و رضایت مندی زناشویی ... رضایت مندی زناشوئی و ...

پایان نامه ارشد ارتباط تعهد با رضايت مندي …

... بین عشق ورزی و رضایت مندی ... بررسی رابطه بین عشق ورزی و ... و رضایت مندی زناشویی ...

بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ...

بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی ... پرسشنامه رضایت زناشویی ...

دانلود بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی: قیمت 7,900 تومان: نام ...

OL204 -بررسی رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

... رابطه بین ابعاد عشق ورزی و رضایت مندی ... رضایت زناشویی ... بررسی رابطه بین هوش ...