دانلود رایگان


بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان (دختر و پسر) دوم و سوم پایه متوسطه شهر فیروزآباد صورت پذیرفت

دانلود رایگان بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان (دختر و پسر) دوم و سوم پایه متوسطه شهر فیروزآباد صورت پذیرفت .

بدین منظور فرضیه های زیر مطرح گردیدند :
1- بین عزت نفس با پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد .
2- بین عزت نفس با پرخاشگیری در پسران رابطه معکوس وجود دارد .
3- بین عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد .
4- بین دختران و پسران در عزت نفس تفاوت وجود دارد .
5- بین دختران و پسران در پرخاشگری تفاوت وجود دارد .

به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از بین 2187 نفر دانش آموز شامل 150 نفر پسر و 150 نفر دختر پایه دوم و سوم دبیرستان شهر فیروزآباد نمونه ای با حجم 350 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت و پرخاشگری AQ آرنولد اچ باس و مارک پری اطلاعات جمع آوری شد .
نتایج نشان می دهد که : بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معناداری (در جهت معکوس ) وجود

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:
طرح تحقیق
1-1- مقدمه
2-1: بیان مسئله :
3-1: اهداف تحقیق
4-1: همیت و ضرورت تحقیق :
5-1: در بیان ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد :
6-1: سئوالهای تحقیق :
7-1: تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2: مبانی نظری تحقیق :
1-1-2 : عزت نفس :
2-1-2: عزت نفس و موفقیت :
3-1-2: اصل حفظ عزت نفس نوجوان :
4-1-2: اندازه گیری عزت نفس :
5-1-2: فواید عزت نفس بالا :
6-1-2: تعاریف نظری پرخاشگری :
7-1-2: پرخاشگری :
8-1-2: تعاریف پرخاشگری و اعتقادات نظری متفاوت روان شناسان :
9-1-2: سه تعبیر کلیدی از رفتارهای پرخاشگرانه :
10-1-2: پیشینه نظری پرخاشگری :
12-1-2: تغییرات رشدی :
13-1-2: ثبات پرخاشگری :
15-1-2: تفاوتهای جنسیتی :
16-1-2: الگوهای خانواده و پرخاشگری :
17-1-2: عوامل تعیین کننده پرخاشگری :
18-1-2: مواجه شدن با مدلهای پرخاشگر :
19-1-2: عوامل محیطی :
20-1-2: بالا بودن سطح تحریک فیزیولوژیک :
21-1-2: درد به عنوان عامل آشکار کننده :
22-1-2: هورمون ها ، داروها و رفتار پرخاشگرانه :
23-1-5: داده های ژنتیک و رفتار پرخاشگر :
24-1-2: اسنادها و رفتار پرخاشگرانه :
26-1-2: نظریه ها و دیدگاههای مختلف در خصوص پرخاشگری :
27-1-2: تحلیل نظریه ها در زمینه پرخاشگری :
28-1-2: شخصیت فعل پذیر – پرخاشگر :
29-1-2: پرخاشگری خانوادگی :
30-1-2: رویکردهای نظری به پرخاشگری :
31-1-2: ویژگیهای پرخاشگری و خشونت :
32-1-2: روشهای کنترل پرخاشگری :
33-1-2: الف : در ایران :
34-1-2: ب: تحقیقات خارجی :
35-1-2: سخن آخر در مورد پرخاشگری :

فصل سوم:
روش تحقیق
1-3 روش پژوهش :
2-3 جامعه آماری :
3-3 نمونه آماری :
4-3 روش نمونه گیری :
5-3 ابزار اندازه گیری :
1-5-3 پرسشنامه عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت ):
2-5-3شیوه ی نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت :
3-5-3 اعتبار روایی پرسشنامه کوپر اسمیت :
4-5-3 پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری :
6-3 روش اجرا :
7-3 روش آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فصل چهارم:
یافته های تحقیق
جدول 1-4:
جدول 2-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی
جدول 3-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران
جدول 4-4 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی پسران
جدول 5-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و پرخاشگری
جدول 6-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و پرخاشگری برای دختران و پسران
جدول 7-4 : همبستگی عزت نفس با پرخاشگری ( فرضیه اول)
نتیجه گیری :
جدول 8-4: همبستگی عزت نفس با پرخاشگری در پسران
جدول 9-4 : همبستگی عزت نفس با پرخاشگری در دختران
نتیجه گیری :
جدول 10-4 آزمون T  برای مقتیسه میانگین عزت نفس دختران و پسران
جدول 11-4 : آزمون Tبرای مقایسه میانگین پرخاشگری دختران و پسران

فصل پنجم:
بحث و بررسی نتایج
1-5 مقدمه
2-5 منابع

ضمائم
ضمیمه 1- پرسشنامه عزت نفس ( فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )
ضمیمه 2- پرسشنامه پرخاشگری (AQQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری
بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


عزت نفس


پرخاشگری


دانش آموزان


بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


دانلود پروپوزال رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


دانلود مقاله رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان


دانلود تحقیق رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله|تحقیق دانشجویی|دانلود …

... همبستگی عزت نفس با پرخاشگری در ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان, ...

OL189 -بررسی رابطه عزت نفس و پرخاشگری در دانش آموزان

... ol189 -بررسی رابطه عزت نفس و ... و پرخاشگری در دانش آموزان ... عزت نفس و پرخاشگری دانش ...

مطالعات معماری - بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان دسته: ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان قیمت: 6,900 تومان توضیحات دانلود بررسی رابطه ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

عزت نفس پرخاشگری دانش آموزان بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه عزت نفس ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان - …

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان.

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان - …

بررسی رابطه عزت نفس با ... آیا در رابطه با بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

عزت نفس پرخاشگری دانش آموزان بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه عزت نفس ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان - …

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان.

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس با ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان - …

بررسی رابطه عزت نفس با ... آیا در رابطه با بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

نفس در دانش آموزان; بررسی ... بررسی رابطه عزت نفس با ... بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان رابطه عزت نفس ... بررسی رابطه عزت نفس با ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی – بررسی رابطه عزت نفس با ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان (دختر و پسر)دوم و سوم پایه متوسطه شهر ...

بررسی رابطه عزت نفس دانش اموزان با پیشرفت تحصیلی‎ در

بررسی رابطه عزت نفس دانش اموزان با ... بررسی رابطه عزت نفس دانش ... در میزان پرخاشگری ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان,دانلود ... بین عزت نفس و پرخاشگری ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان,دانلود ... بین عزت نفس و پرخاشگری ...

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - بررسی رابطه عزت نفس با ...

... تحلیل و بررسی ... با موضوع افزایش علاقه و انگیزش دانش آموزان نسبت به شرکت در ...

بررسي رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش ...

... نمره بالا در مدرسه رابطه دارد.41 كوپر ... بر خدا و عزت نفس دانش آموزان با رشته‌هاي ...

بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان

بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانشآموزان استفاده از ... بررسی رابطه دینداری با عزت نفس, ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ...

tahghighatt - بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانشآموزان ... پرخاشگری بین دانش آموزان ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان طرح توجیهی بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری ...

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی رابطه باورهای …

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی رابطه ... و در نتیجه، رابطه خود را با ... پرخاشگری ,دانشآموزان ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان ... عزت نفس با ... بررسی رابطه عزت نفس و ...

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان . بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش ...