دانلود رایگان


نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر - دانلود رایگاندانلود رایگان موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

دانلود رایگان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.
   امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.
   در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
    فصل اول- حقوق بشر
 مبحث اول-تعریف حقوق بشر    
 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر
 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی
 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد
 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر
 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر
 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر
بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر 
گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر
مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه
گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی
  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه
مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1)         شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محكمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها
بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری
الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند
ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی كتبی
الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احكام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دكترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان
فصل دوم - بررسی آراء ترافعی
         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
        گفتار اول- قضیه كانال كورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه كنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك
       گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
فصل سوم- بررسی آراء مشورتی
      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابعنقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


دیوان بین المللی دادگستری


توسعه حقوق بشر


حقوق بشر


دیوان بین المللی دادگستری


حقوق بین الملل


سازمان ملل متحد


مقاله


تحقیق


پروژه


پایان نامه


نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


مقاله نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


تحقیق نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر


پروژه نقش دیوان بین المللی دادگستری در


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ...

دانلود پایان نامه - نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ...

... بین المللی دادگستری در ... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر . پایان نامه نقش ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (m.a)

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

... نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ...

سایت دانلود مقالات و پایان نامه - نقش دیوان بین المللی ...

... بین المللی دادگستری در ... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر . پایان نامه نقش ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... میزان افسردگی در بین مدارس استثنایی و ...

دانلود نقش ديوان بين المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر

... المللي دادگستري در توسعه حقوق بشر ... نقش+دیوان+بین+المللی+ دادگستری+در+توسعه+حقوق+ ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر. ... دادگستری بینالمللی ... دیوان بین ...

دانلود پایان نامه - نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه ...

... نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه ... نقش دیوان بینالمللی ... توسعه حقوق بشر در ...

دانلود پایان نامه - نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه ...

... نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه ... نقش دیوان بینالمللی ... توسعه حقوق بشر در ...

International Law حقوق بین الملل - نقش دیوان بین المللی ...

... نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین ... دیوان بین المللی دادگستری در ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

... آموزش رشته درباره حقوق ... بین انتقال هیدرولیک ... بین المللی دادگستری در توسعه ...

دانلود فایل و طراحی امضا - نقش دیوان بین المللی دادگستری ...

پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (m.a)

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... نقش كميته حقوق بشر در توسعه حقوق بشر. نقش دیوان بین ...

وبلاگ تخصصی حقوق - نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه ...

... نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... نقش ديوان در توسعه حقوق ... در حوزه حقوق بشر و ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر, ...

دانلود فایل و طراحی امضا - دیوان بین المللی دادگستری

نقش دیوان بین المللی ... بین المللی دادگستری در توسعه ... توسعه حقوق بشر در ...

حقوق بشر - pnueb1394.rozblog.com

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

... الملل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... دادگستری در توسعه حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

... الملل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... دادگستری در توسعه حقوق بشر ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه

... نقش دیوان بینالمللی دادگستری در توسعه ... نقش دیوان بینالمللی ... توسعه حقوق بشر در ...

حقوق بين الملل 91 - توسعه حقوق بین الملل

دیوان بین المللی دادگستری ... بین المللی در چند حوزه ... قرار داد توسعه حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق بشر

... را در توسعه حقوق بین الملل بشر ... نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعهء حقوق ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر . پایان نامه نقش دیوان بین المللی دادگستری ...

ضرورت تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» :: در رگ تاک

در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین ... دیوان در قلمرو حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

محمود جلالی ; مجله: حقوق خصوصی ; بهار و تابستان 1382 - شماره 3 ; صفحه 80. Skip to main content.

دانلود تحقیق در مورد نقش دیوان بین المللی دادگستری در ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ... (کد6252)حقوق بشر((نقش دیوان بین المللی ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... دیوان در زمینه حقوق بشر ... در توسعه حقوق بشر ...

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در ... ,نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر ...