دانلود رایگان


جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال - دانلود رایگاندانلود رایگان اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود

دانلود رایگان جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


اسناد هویتی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسائی افراد به كار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائی صنفی مانند كارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارك نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( كلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرائم مذكور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملكردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینكه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( كلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد كه در فصل اول كلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی كم و كیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به كارگیری اسناد مجعول هویتی و راه كارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتكاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1-      نوع سند جعلی

2-      شیوه جعل اسناد هویتی

3-      نوع جرم به وقوع پیوسته

4-      اقدامات موثر در مبارزه با بكارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است كه :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عكس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتكاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتكاب كلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتكبین و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی كافی نیست .

ضمن اینكه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات كه نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در كنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

      بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

      در نهایت با یك جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه كارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گردیده است كه در برنامه های كوتاه مدت به استحكام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاكید نموده و در برنامه های بلند مدت رویكرد بهره گیری از تكنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الكترونیكی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است كه برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانك متمركز اطلاعات فردی با مشاركت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تكیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی كه می تواند غیر واقعی و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاكید نمود .

واژه های كلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموالفهرست مطالب:

فصل اول : كلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : كلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

      الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

      ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

      الف ) تعریف لغوی سند

      ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

      الف ) تعریف لغوی هویت

      ب ) تعریف اصطلاحی هویت

      ج ) تعریف حقوقی هویت

      د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

      الف ) در ایران قبل از اسلام

      ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

      الف ) شناسنامه

      ب ) گذرنامه

      ج ) گواهینامه رانندگی

      د ) كارت پایان خدمت

      ه ) مدارك شناسایی صنفی

یازدهم : تكنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تكنولوژی های كارت های هوشمند

سیزدهم : تكنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تكنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تكنولوژی باركد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

      الف ) در حقوق ایران

      ب ) در حقوق اسلام

      ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

      الف ) معنی لغوی جعل

      ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هویتی

      الف ) ركن قانونی

      ب ) ركن مادی

      ج ) ركن معنوی

      د ) ركن ضرری

               1 ) ضررهای مادی و معنوی

               2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

      الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

      ب ) تغییر و جابجائی عكس

      ج ) ارائه مدارك هویت غیر

      د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

      هـ ) ساخت و تكثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

      الف ) مبارزه كیفری با جرم

      ب ) مبارزه غیر كیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : كلاهبرداری

      1 ) تاریخچه كلاهبرداری

      2 ) تعریف كلاهبرداری

      3 ) اركان تشكیل دهنده كلاهبرداری

      4 ) شیوه های كلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

      الف ) كلاهبرداری از طریق افتتاح شركت های واهی

      ب ) افتتاح حساب بانكی برای كلاهبرداری 

      ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

      د ) كلاهبرداری از طریق وصول چك های تقلبی

      هـ ) كلاهبرداری به منظور استفاده از امكانات ویژه دولتی

      و ) كلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

      ز ) كلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاك هویتی

سوم : خیانت در امانت

      1 ) تاریخچه خیانت در امانت

      2 ) تعریف خیانت در امانت

      3 ) اركان جرم خیانت در امانت

      4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

               الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

               ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هویتی مالك اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالك و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                1 ) تاریخچه سرقت

                2 ) تعریف سرقت

                3 ) اركان جرم سرقت

                4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائی جعلی

                ب ) وصول چك های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هویتی جعلی

پنجم : صدور چك پرداخت نشدنی

                1 ) تاریخچه چك

                2 ) تعریف چك و چك پرداخت نشدنی

                3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

                الف ) اقدام علیه امنیت كشور

                ب ) اختلاس و سوءاستفاده های كلان اقتصادی

                ج ) خروج از كشور به صورت غیر قانونی

                د ) اقامت غیر مجاز در كشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                الف ) فریب در ازدواج

                ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع


جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال


جعل اسناد هویتی


جرائم علیه اموال


جعل اسناد


اسناد هویتی


جرم


جرائم اموال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل+اسناد+هویتی+و+نقش+آن ... آن+در+جرائم+علیه+اموال ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال - بانک …

جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... خصوصاً جرائم علیه اموال ... با جعل اسناد هویتی و با ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال « دانلود ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... خصوصاً جرائم علیه اموال ... با جعل اسناد هویتی و با ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... ,جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال, ...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء ...

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... و نقش آن در جرائم علیه اموال.

دانلود جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... 198 اسناد…,دانلود جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ...

fdghfhgf - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... جرائم علیه اموال.

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... علوم سیاسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... و نقش آن در جرائم علیه اموال ... جعل در اسناد هویتی.

fdghfhgf - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... جرائم علیه اموال.

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... علوم سیاسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ...

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... و نقش آن در جرائم علیه اموال ... جعل در اسناد هویتی.

تحقیق - جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ...

... پاورپوینت فتوشاپ و ... و نقش آن در جرائم علیه اموال. ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم ...

دانلود پایان نامه درباره جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم ...

پروژه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال یکی ... و نقش آن در جرائم علیه اموال ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال - لونا …

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال - لونا پروژه

دانلود دانلود تحقیق جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه ... هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال.

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

... رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال | پایان …

... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... نقش آن در جرائم علیه اموال ...

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

... رشته حقوق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال | پایان …

... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... نقش آن در جرائم علیه اموال ...

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ...

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در ... نقش آن در جرائم علیه اموال ... در جعل اسناد و ...

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... و نقش آن در جرائم علیه ... با جعل اسناد هویتی و با ... در وقوع جرائم علیه اموال ...

HO243- جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

... ho243- جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم ... و نقش آن در جرائم علیه اموال. ... جعل در اسناد هویتی

دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

دانلود تحقیق نقش پس ... و نحوه کنترل آن; ... هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال.

جعل - پروژه ها - takbook.com

دانلود تحقیق جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. ... جعل اسناد هویتی و نقش آن در ...

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ... جعل اسناد هویتی و نقش آن ...

جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال - حامی …

پدیده شهرنشینی و مدیریت آن; ... حاصلضرب ابر گراف ها و کاربرد آن در ... جعل اسناد هویتی و نقش آن ...