دانلود رایگان


اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند

دانلود رایگان اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.
کلید واژه
تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

فهرست مطالب
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- سوالات تحقیق 4
1-6- روش تحقیق 4
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو موضوعی 6
1-7-2- قلمرو زمانی 6
1-7-3- قلمرو مکانی 6
1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی( نظری و عملیاتی ) 6
2-1- مقدمه 10
2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10
2-2-1- تامین منابع 11
2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12
2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12
2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12
2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13
2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه 15
2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15
2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16
2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19
2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22
2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23
2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24
2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25
2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد 26
2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27
2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27
2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29
2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29
2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30
2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30
2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30
2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32
2-2-16-1- مزایا 32
2-2-16-2- مشکلات 32
2-2-17- روش های تامین مالی 33
2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33
2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34
2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38
2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40
2-2-19-2- بانک های تجاری 40
2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41
2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41
2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41
2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42
2-2-19-7- اعتبار تجاری 42
2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42
2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43
2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43
2-2-19-11- کارگزاری ها 43
2-2-19-12- شرکت های بیمه 43
2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44
2-2-19-14- اوراق قرضه 44
2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45
2-2-19-16- کمک های دولتی 45
2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47
2-2-21- تكنیك های تأمین مالی اسلامی 48
2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48
2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49
2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50
2-3- پیشینه تحقیق 51
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57
3-4- مدل اجرایی پژوهش 60
3-5- جامعه آماری 61
3-6- روش و حجم نمونه گیری 61
3-7- ابزار گردآوری داده ها 61
3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62
3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62
4-1- مقدمه 64
4-2- آمار توصیفی 64
4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64
4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65
4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66
4-3- دلفی فازی 67
4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-2- تعیین وزن معیارها 79
4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS 80
4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80
4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81
4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82
4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83
4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84
4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85
4-5-7-  شاخص شباهت 86
5-1- مقدمه 90
5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90
5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91
5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91
5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91
5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91
5-5- محدودیت های تحقیق 92
5-6- پیشنهادات 92
5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 92
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93
منابع 94
پیوست پرسشنامه 98
پیوست نرم افزاری 106
فهرست جداول
(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49
(جدول 4-1)  توصیف جنسیت 64
(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات 65
(جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق 66
(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68
(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69
(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71
(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73
(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74
(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75
(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77
(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77
(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78
(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی 79
(جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81
(جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81
(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83
(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84
(جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85
(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86
(جدول 4-20) شاخص شباهت 87
فهرست نمودارها
(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق 59
(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62
(نمودار4-1) توصیف جنسیت 65
(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66
(نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق 67
(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68
(نمودار 4-5) وزن معیارها 80
فهرست اشکال
 (شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 5
(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16
(شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی 20
(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60


اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران


اولویت بندی


تامین مالی


رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS


فروشگاه های زنجیره ای


تحلیل سلسله مراتبی


مقاله


پژوهش


تحقیق


پروژه


دانلود مقاله


دانلود پژوهش


دانلود تحقیق


دانلود پروژه


مقاله


پژوهش


تحقیق


پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis ... در فروشگاه های زنجیره ای ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

... از رویکرد ترکیبی ahp- topsis ... بندی روش تامین مالی با ... topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

دانلود اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis ... در فروشگاه های زنجیره ای ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

... از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان ... بندی روش تامین مالی با ...

پایان نامه بررسی روش تامین مالی با رویکرد ترکیبی AHP ...

... بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

... بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp-topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... اولویت بندی روش تامین مالی با ... از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو اولویت بندی روش تامین ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

هــوپــاد رایانه پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش تامین مالی ... تماس با ما; همه ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

... بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp-topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان ...

پایان نامه اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ...

... بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

... از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان ... بندی روش تامین مالی با ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

اولویت - پروژه ها

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... اولویت بندی روش تامین مالی با ... از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو اولویت بندی روش تامین ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

هــوپــاد رایانه پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به ...

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد اولویت بندی روش تامین مالی ... تماس با ما; همه ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مدیریت

... اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

برچسب بندی - تمام فایلها

پروژه روش های دسته بندی جریان داده. پروژه روش های دسته بندی جریان داده پژوهش کامل در حوزه ...

پایان نامه مدیریت - filenab.com

... تهران,اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ...

سامانه ملی جزوات دانشگاهی پیام نور

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای ...

فروشگاه فایل دانش لیست فایل ها - صفحه 4

فروشگاه فایلهای دانلودی دانشجویی برترین فروشگاه فایل ... دسته بندی. ... طرح های کشاورزی و ...

آموزش نرم افزار ایویوز (eviews)

تخمین معادله به روش ols با استفاده از ... با فروشگاه "ای تیمچه ... و روش های اقتصاد سنجی با ...

پیاده سازی روش تحلیل سلسله مراتبی AHP | دیجی …

... بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی ahp- topsis در فروشگاه های زنجیره ای رفاه ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

... با استفاده از روش ترکیبی ... استان تهران با رویکرد ... بندی روش های تأمین مالی ...

احداث نیروگاه زباله سوز 1

... که بتواند با استفاده از سوزاندن ... تهران در گام اول بي ... بودجه بندی بانكهای استان

مدیریت - profdoc.um.ac.ir

... در فروشگاه های زنجیره ای ... رویکرد ترکیبی ahp-dea-topsis ... با استفاده از روش topsis ...

تحصیلات - rtis2.ut.ac.ir

... شرکت فروشگاه های زنجیره ای ... با استفاده از روش ترکیبی ... اولویت بندی مشتریان در ...