دانلود رایگان


کتاب نظریه های روابط بین الملل - دانلود رایگاندانلود رایگان این جزوه درمورد نظریه های روابط بین الملل است كه با فرمت پی دی اف در 274صفحه آماده شده است کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها

دانلود رایگان کتاب نظریه های روابط بین الملل 

کتاب های آمادگی آزمون دکتری رشته روابط بین الملل - ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها
 فصل اول : سیری در مطالعه نظری روابط بین الملل 
مقدمه 
فصل یک این کتاب، به بررسی مطالعه نظری رشته روابط بین الملل می پردازد. علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پـردازی
در روابط بین الملل (تقریباً پس از جنگ جهانی دوم) و مسائل تئوریک این رشته، از مطالب مهم فصل یک می باشد. 
تفاوت بین سیاست بین الملل و روابط بین الملل و همچنین دیدگاههای کلان تئوریک نسبت به سیاست و سیاست بـین
الملل از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشد. در پایان این فصل نیز، نکات کلیدی، آزمـون و پاسـخ تشـریحی
گنجانده شده است. 
دانشجویان عزیز با مطالعه فصل یک، و آشنایی با مسائل تئوریک، آمادگی ذهنی بیشتری برای مطالعه عوامل مـوثر دیگـر
در مطالعه روابط بین الملل بهدست خواهند آورد.
-علل تأخیر ورود به عرصه نظریه پردازی در روابط بین الملل
روابط بین الملل، به معنای اعم، رشته بسیار وسیعی است که طیف گسترده ای از روابط ـ از سیاسی گرفته تا اقتصـادی،
فرهنگی، تجاری و... را در بر می گیرد. 
روابط بین الملل به عنوان یک رشته علمی در آغاز قرن بیستم و اولین کرسی بین الملل ـ که البته بیشتر جنبـه مطالعـه
تاریخ روابط بین الملل را داشت ـ در سال 1919 در دانشگاه ویلز (Wales) در بریتانیا پایه گذاری شد. 
گرچه تکوین رشته روابط بین الملل، تا حد زیادی مرهون وقوع جنگ جهانی اول و دوم اسـت، تحـول آن ناشـی از بـروز
وقایع مختلفی است که به طور فزاینده بر پیچیدگی روابط بین الملل می افزودـ برخی از وقـایعی کـه باعـث پیچیـده تـر
شدن روابط بین الملل شده است، به طور خلاصه به شرح زیر است: 
1ـ جابجا شدن مرکز قدرت از اروپا به نقاط دیگر: ابتدا بین شوروی و آمریکا و سـپس انتقـال محـور اساسـی قـدرت بـه
آمریکا به عنوان هژمون قدرت فائقه در نظام سلسله مراتبی غیر دستوری. 
2ـ ظهور علم و تکنولوژی، اطلاعات و فرهنگ به عنوان عوامل مهمی که مستقیماً بر ساختار بازیگران و ساختار پویشهای
روابط بین الملل موثر است. 
3ـ ادامه پیشرفت در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای بین المللی مختلف. 
نمونه سوالات تستی 
1- در تحلیل سطح کلان، توجه به کدام ساختار معطوف می باشد؟ 
1) فردی 2) نظام ملی 3) نظام بین الملل 4) تصمیم گیری 
2ـ دهه های 1970 و 1980 الگوهای مسلط در ادبیات روابط بین الملل به کدام ترتیب ظهور یافتند؟ 
1) نو واقع گرایی، نولیبرالیسم، انتقادی، کثرت گرایی 
2) واقع گرایی/ نو واقعگرایی، لیبرالیسم/ نولیبرالیسم، مارکسیسم/ رادیکالیسم 
3) رفتارگرایی/ فرا رفتارگرایی، سنت گرایی/ واقعگرایی، مارکسیسم/ رادیکالیسم 
4) نو واقعگرایی/ واقعگرایی ساختاری، نولیبرالیسم/ کثرت گرایی، انتقادی/ پست مدرنیسم 
3ـ در کدام یک از امواج تئوریک در روابط بین الملل، محققان حساسیت زیادی نسبت بـه توسـعه نیـافتگی
تئوریک این رشته مطالعاتی در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی ابراز نمودند؟ 
1) اول و دوم 2) سوم 3) چهارم 4) سوم و چهارم 
4ـ در دوران استقرارنظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفادهازواژهموازنه قدرت اصـطلاح............را بـه کـارمـی
گرفتند. 
1) موازنه وحشت 2) همبستگی نیروها 3) موازنه نیروها 4) برتری نیروها 
5ـ مفهوم (حاکمیت محدود) در چهارچوب کدام گزینه قابل بررسی است؟ 
1) اتحادیه های فرامنطقهای و منطقهای 2) اتحادیه های اقتصادی 
3) اتحادیه های سیاسی 4) اتحادیه های منطقه ای 
6ـ آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شـده خیلـی ........... اسـت و کـاملاً جنبـه
................. دارد. 
1) تاریخی ـ حقوقی 2) حقوقی ـ انتزاعی 3) انتزاعی ـ غیرتاریخی 4) حقوقی ـ غیر تاریخی 
پاسخنامه سوالات تستی 
1- گزینه 3 صحیح می باشد.
در سطح کلان به نظام بین الملل و فرایندهای آن به طور کلی توجه می شود (صفحه 337 کتاب اصول سیاست خـارجی
و سیاست بین الملل ـ دکتر قوام) 
2ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 
در دهه های 1970 و 1980 سه الگوی مسلط در ادبیات روابط بین الملل ظهور یافت که عبارت بودند از: 
واقع گرایی/ نوواقع گرایی ـ لیبرالیزم/ نولیبرالیزم و مارکسیسم/ رادیکالیسم. (صفحه 14 کتاب روابط بین الملل، نظریه هـا
و رویکردها، دکتر قوام) 
3ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 
سومین موج تئوریک در روابط بین الملل اواخر دهه 1950 و اوایل 1960 را در بر می گیرد. در این دوران محققان نسبت
به توسعه نیافتگی تئوریک این رشته در مقایسه با سایر رشته های علوم اجتماعی فوق العاده حساس بودند. (صفحه 327
کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 
4ـ گزینه 2 صحیح می باشد. 
در دوران استقرار نظام دوقطبی، شوروی ها به جای استفاده از واژه (موازنه قدرت) اصطلاح همبستگی نیروهـا را بـه کـار
می گرفتند. صفحه 309 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 
5ـ گزینه 1 صحیح می باشد. 
هم اکنون دکترین حاکمیت محدود هم در مقیاس جهانی مطرح می باشد و هم در چهارچوب اتحادیـه هـای منطقـه ای
قابل بررسی است. (صفحه 312 کتاب اصول سیاست خارجی دکتر قوام) 
6ـ گزینه 3 صحیح می باشد. 
آن نوع نظریه پردازی که بعد از پایان جنگ دوم جهانی آغاز شده، خیلی انتزاعی است و کاملاً جنبـه غیـر تـاریخی 

نوع فایل:Pdf
سایز :4.10 MB
 تعداد صفحه:274 


کتاب نظریه های روابط بین الملل


دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل


کتاب نظریه های روابط بین الملل


دانلود نظریه های روابط بین الملل


دانلود کتاب کنکور


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتی


کسب درآمد از اینترنت


همکاری در فروش فایل


سیستم فروشگاه دهی


کارافرینی


کسب و کار


پروژه


پایان نامه


پژوهش


جزوه


مقاله


دانلود پروژه


دانلود پایان نامه


دانلود پژوهش


دانل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خلاصه کتاب تحول در نظریه های بین الملل - دکتر …

... نظریههای روابط بین ... کتاب نظریه سیاست بین ... رهیافت های روابط بین الملل ...

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

تئوری های روابط بین الملل اندیشه های سیاسی روش شناسی و پژوهش ایدئولوژی در روابط بین الملل

Diplomacy - "تحول در نظریه های روابط بین الملل"

... "تحول در نظریه های روابط بین ... روابط بین الملل" کتاب ... های روابط بین الملل ...

Zaeem, Abdul Rahman - بررسی نظریه های روابط بین الملل

... بررسی نظریه های روابط بین الملل ... روابط بین الملل - از کتاب ... روابط بین الملل به نظریه ...

دانلود کتاب نظریه های روابط بین الملل

این جزوه درمورد نظریه های روابط بین الملل است كه با فرمت پی دی ... کتاب نظریه های روابط بین ...

دانلود کتاب نکات کلیدی نظریههای روابط بینالملل

نکات کلیدی نظریههای روابط بینالملل اثر بهرام نوازنی ... دانلود کتاب نکات کلیدی نظریه ...

فرهنگی - نظریه های فرهنگی روابط بین الملل

... نظریه های فرهنگی روابط بین الملل ... سیاسی و روابط بین المللنظریه های ... کتاب ؛ فراسوی ...

کتاب نظریه های روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: تاریخ بازدید: ... کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: ...

دانلود کتاب کاربرد نظریه های روابط بین الملل - …

... روابط بینالملل و علوم ... کتاب کاربرد نظریه های ... در بستر نظریههای روابط بین ...

جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بینالملل در عصر …

... دانش‌آموخته روابط بینالملل و حقوق ... نظریههای ... این کتاب ریشه‌های ...

جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بینالملل در عصر …

... دانش‌آموخته روابط بینالملل و حقوق ... نظریههای ... این کتاب ریشه‌های ...

روح الله طالبی آرانی - معرفی کتاب "نظریه های روابط بین الملل"

... های روابط بین الملل ... کتاب "نظریه های روابط بین ... کتاب نظريه هاي روابط بين ...

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

نظریه های روابط بین الملل : ... نظریه و فرانظریه در روابط بین الملل Islam in Albnaia کتاب آلبانیایی ...

کاربرد نظریه های روابط بین الملل : سیاست بین الملل

کتاب کاربرد نظریه های روابط بین الملل : ... نظریه های روابط بین ... کتاب کاربرد نظریه های ...

نظریه های روابط بین الملل - rayabook.net

کتاب نظریه های روابط بین الملل به نویسندگی اسکات ... کتاب کار; تست های فنی ... حقوق بین الملل;

کتاب نظریه های روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: تاریخ بازدید: ... کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: ...

کتابفروشی فردا - روابط بینالملل، نظریه‌ها و …

اطلاعات تکمیلی کتاب روابط بینالملل، نظریه‌ها و رویکردها ... شبکه های عصبی; نظریه زبان ها و ...

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل ... کتاب رژیم های بین ... روابط بین الملل نظریه ها ...

یاس کبود - جزوه کامل درس تاریخ روابط بین الملل

... جزوه کامل درس تاریخ روابط بین الملل ... کتاب تاریخ روابط بین ... ه پیشرفت نظریه مالکیت ...

نيوزآزاد - منابع دکترای روابط بین الملل

... منابع دکترای روابط بین الملل ... روابط بین الملل در دانشگاه های مختلف ... کتاب های ...

کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته ... کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط ...

کتاب نظریه های روابط بین الملل

خرید کتاب نظریه های روابط بین ... نظریه های روابط بین الملل نظریه های روابط بین الملل ...

کتاب نظریه های روابط بین الملل

کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: تاریخ بازدید: ... کتاب نظریه های روابط بین الملل دسته: ...

نظریه و زبر نظریه در روابط بینالملل | نشر نی

... است باید نظریههای روابط بین ... نظریههای روابط بینالملل وجود ... کتابهای ...

معرفی کتاب: تحول در نظریه های روابط بین الملل :: …

... تحول در نظریه های روابط بین ... در روابط بینالملل و ... روابط بینالملل; کتاب ...

نظریه های سیاسی siasatzadegi.blogfa.com - نظریه

نظریه های سیاسی ... نیز معتقد است تئوری های روابط بین الملل ... در کتاب "فمینیسم و روابط بین ...

کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق روابط بین الملل

... کتاب نظریه های روابط بین الملل رشته ... کتاب نظریه های روابط بین الملل ...

سازمان های بین المللی و نظریه های روابط بین الملل

کتاب سازمان های بین المللی و نظریه های روابط بین ... توانید کتاب را به ... بین الملل;

کتاب نظریه مقاومت و نظریه های غربی روابط بین الملل

خرید کتاب نظریه مقاومت و نظریه های غربی روابط بین ... کتاب نظریه ... های غربی روابط بین الملل ...

دانلود کتاب کاربرد نظریه های روابط بین الملل - …

... روابط بینالملل و علوم ... کتاب کاربرد نظریه های ... در بستر نظریههای روابط بین ...