دانلود رایگان


احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله - دانلود رایگاندانلود رایگان اگر كسى عمدا و به ناحق دیگرى را بكشد، ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند، یا بكشد و یا مقدارى كه در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى كه خطا مىباشد،

دانلود رایگان احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

احكام دیه

مسأله 3380: اگر كسى عمدا و به ناحق دیگرى را بكشد، ولىّ كشته مىتواند قاتل را عفو كند، یا بكشد و یا مقدارى كه در مسأله بعد گفته مىشود از او دیه بگیرد، اما در قتل شبیه عمد و در قتلى كه خطا مىباشد، مثلاً بر حیوانى تیر بیندازد و اشتباها كسى را بكشد، ولىّ كشته، حق ندارد قاتل را بكشد، بلكه میتواند دیه بگیرد.

مسأله 3381: دیه‏اى كه قاتل در قتل عمد مىپردازد، یكى از شش چیز است، اول: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست حلّه و هر حله دو پارچه‏اى است كه در یمن مىبافند. چهارم: هزار گوسفند، پنجم: هزار دینار كه هزار مثقال شرعى طلا و هر مثقال هیجده نخود است. ششم: ده هزار درهم نقره و هر درهمى 6/12 نخود نقره سكه دار مىباشد. و باید دیه را در یك سال بدهد. و چنانچه قبلاً گفته شد، در صورتى قاتل مىتواند دیه بدهد كه با ولىّ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولىّ مقتول در چنین قتلى مىتواند قاتل را بكشد، چنانچه اگر ولىّ مقتول دیه را اختیار كند قاتل مجبور نیست قبول كند.

مسأله 3382: دیه قتل شبیه عمد، همان شش چیز است، با این فرق كه شترها باید چنین باشد: سى و سه (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى كه دو سال به بالا داشته باشد و سى و سه (حقه) یعنى شترى كه سه سال به بالا باشد و سى و چهار (ثنیّه) یعنى شترى كه پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد كافى باشد. و این دیه را در مدت دو سال باید بپردازد.

مسأله 3383: دیه قتل خطاى محض، همان شش چیز است، با این تفاوت كه شترها باید چنین باشد: بیست (بت مخاض) یعنى شترى كه داخل سال دوم شده و بیست (ابن لبون) یعنى شتر نرى كه دو سال به بالا داشته باشد و سى (بنت لبون) یعنى شتر ماده‏اى كه دو سال به بالا باشد و سى (حقه) یعنى شترى كه سه سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده مىشود كافى باشد. و این دیه را درمدت سه سال باید بپردازد.


مسأله 3384: دیه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند، ولى دیه خطاى محض را باید (عاقله) یعنى كسانى كه از طرف پدر و مادر یا فقط پدر به قاتل مىرسند، مانند پدران، فرزندان و مانند آنها بدهند.

مسأله 3385: در قتل عمد و شبیه به آن، اختیار با قاتل است و هركدام از شش چیزى كه خود او بدهد، باید قبول كنند و در قتل خطاى محض، اختیار با (عاقله) است.

مسأله 3386: دیه زن نصف دیه مرد است، یعنى پنجاه شتر، یا صد گاو، تا آخر.

مسأله 3387: دیه خنثى، سه چهارم دیه مرد است یعنى هفتاد و پنج شتر، یا یكصد و پنجاه گاو، تا آخر.

مسأله 3388: دیه برده، قیمت اوست و در صورتى كه قیمت او بیشتر از دیه آزاد باشد، قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه كنیز قیمت اوست، مگر بیشتر از دیه زن آزاد باشد كه در این صورت، قاتل فقط دیه زن آزاد را باید بدهد. و در دیه كافر ذمّى خلاف است و باید طبق نظر حاكم شرع عمل شود و همچنین دیه دیگر كفّارى كه محارب نیستند.

مسأله 3389: اگر كسى در یكى از ماههاى حرام یعنى: ذىالقعده، ذىالحجه، محرّم و رجب، كسى را بكشد، باید به مقدار ثلث دیه براى هتك حرمت این ماهها، اضافه بدهد.

مسأله 3390: دیه چند چیز مانند دیه كشتن است كه مقدار آن بیان شد. اول: دو چشم كسى را كور كند، یا چهار پلك چشم او را از بین ببرد. و اگر یك چشم او را كور كند، باید نصف دیه كشتن را بدهد. دوم: دوگوش كسى را ببرد، یا كارى كند كه هردو گوش او كر شود. و اگر یك گوش او را ببرد یا كر كند، باید نصف دیه كشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد، باید ثلث دیه كشتن را بدهد. سوم: تمام بینى یا نرمه بینى كسى را ببرد. چهارم: زبان كسى را از بیخ ببرد. و اگر مقدارى از آن را ببرد باید به نسبت آن، دیه بدهد، مثلاً اگر نصف زبان را ببرد باید نصف دیه كشتن را بدهد. پنجم: تمام دندانهاى كسى را از بین ببرد. و دیه هركدام از دوازده دندان جلوى دهان كه شش عدد بالا و شش عدد پایین مىباشد، پنجاه مثقال شرعى طلاست. و هر مثقال شرعى هیجده نخود است. و اگر یكى از شانزده دندان عقب را كه هشت عدد آن بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید بیست و پنج مثقال شرعى طلا بدهد. ششم: هر دو دست كسى را از بند جدا كند. و اگر یك دست را از بند جدا كند، باید نصف دیه كشتن را بدهد. هفتم: ده انگشت كسى را ببرد. و دیه هر انگشت، یك دهم دیه كشتن است. هشتم: پشت كسى را طورى بشكند كه دیگر خوب نشود. نهم: هردو پستان زنى را ببرد. و اگر یكى از آنها را ببرد، باید نصف دیه كشتن را بدهد. دوازدهم: طورى به كسى آسیب برساند كه عقل او از بین برود. سیزدهم: به كسى صدمه‏اى بزند كه دیگر بوى خوب و بد را نفهمد، یا منى از او خارج نشود. و غیر از این مواردى كه گفته شد، موارد دیگرى نیز هست كه در (الفقه) بیان نموده ایم.

مسأله 3391: اگر اشتباهاً كسى را بكشد، باید دیه او را بدهد و یك برده آزاد كند و اگر نتواند برده آزاد كند، دو ماه روزه بگیرد و اگر نتواند، شصت فقیر را سیر كند. و اگر عمدا و بناحق بكشد، در صورت عفو یا گرفتن دیه، باید دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر كند و یك برده آزاد نماید.

مسأله 3392: كسى كه سوار حیوان است، اگر كارى كند كه آن حیوان به شخصى آسیب برساند، ضامن است و اگر دیگرى كارى كند كه حیوان به سوار خود یا به شخص دیگرى صدمه بزند، ضامن میباشد.

مسأله 3393: اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند، چنانچه سقط شده (نطفه) باشد، دیه‏اش بیست مثقال شرعى طلاست، كه هر مثقال آن هیجده نخود مىباشد. امّا اگر (علقه) یعنى خون بسته باشد، چهل مثقال. اگر (مضغه) یعنى پاره گوشت باشد، شصت مثقال. اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال. اگر گوشت آورده، ولى هنوز روح در او دمیده نشده، صد مثقال. و اگر روح در او دمیده شده، چنانچه پسر باشد، دیه او هزار مثقال. و اگر دختر باشد، دیه او پانصد مثقال شرعى طلاست.

مسأله 3394: اگر زن حامله كارى كند كه بچه‏اش سقط شود، باید دیه آن را به تفصیلى كه در مسأله پیش گفته شد، به وارث بچه بدهد و به خود زن چیزى از آن نمىرسد.

مسأله 3395: اگر كسى زن حامله را بكشد، باید دیه زن و بچه را بدهد.

مسأله 3396: اگر پوست سر یا صورت مردى را پاره كند، باید یك شتر به او بدهد، اگر به گوشت برسد و قدرى از آن را هم ببرد، باید دو شتر بدهد. اگر خیلى از گوشت را پاره كند، باید سه شتر بدهد. اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار شتر. اگر استخوان نمایان شود، پنج شتر. اگر استخوان بشكند، ده شتر. اگر بعضى از ریزه‏هاى استخوان از جاى خود بیرون اید، پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد، باید سى و سه شتر بدهد.

مسأله 3397: اگر به صورت كسى سیلى یا چیز دیگر بزند، طورى كه صورت او سرخ شود، باید یك مثقال و نیم شرعى طلا، كه هر مثقال هیجده نخود است بدهد. اگر كبود شود، سه مثقال. و اگر سیاه شود باید شش مثقال شرعى طلا بدهد، ولى اگر جاى دیگر بدن كسى را بر اثر زدن، سرخ یا كبود یا سیاه كند، باید نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.


احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله


احكام دیه


توضیح مقادیر


دیه كامله


احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله


پروژه


پژهش


مقاله


جزوه


تحقیق


دانلود پروژه


دانلود پژهش


دانلود مقاله


دانلود جزوه


دانلود تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله دسته: ... احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله ,دانلود پروژه ...

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله دسته: ... احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله ,دانلود مقاله ...

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ... احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله . احكام ...

ردیاب فایل – Radyab.info » احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله . دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ۲ بار فرمت فایل: doc

پایان نامه احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله

پایان نامه احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ... پایان نامه احكام دیه و توضیح مقادیر دیه كامله.

بهترین فروشگاه فایل و پروژه مهندسی آماده دانشگاهی

پروژ فروشگاه آنلاین فایل و بینظیرترین محصولات دانلودی دانلود رایگان پروژه های آماده ...

تخصصی حقوق و فقه - مقادیر دیه

... 1- احكام دیه 2- انواع ... و سایر مراجع عصر در توضیح ... مقادیر دیه كامله در باب ...

احكام دیه - 20proje20.rozblog.com

احكام دیه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات ...

وکالت و مشاوره حقوقی - مقادیر دیه

... 1- احكام دیه 2- انواع دیه كامله3- فتاواى فقیهان در مورد دیه كامله. ... مقادیر دیه كامل و ...

دانلود مقاله کامل درباره احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله

... و توضیح مقادير ديه كامله لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* دانلود مقاله کامل درباره احكام ...

دانلود مقاله کامل درباره احكام ديه و توضیح مقادير ديه كامله

... و توضیح مقادير ديه كامله لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* دانلود مقاله کامل درباره احكام ...

محاسبه دیه - وکیل

محاسبه دیه و ارش ، جدول محاسبه دیه و ارش ، جدول نرخ دیه و ارش ، محاسبه دیه و ارش تصادف ...

طراحی خانه کودک - maghalenab.rozblog.com

... در قالب فایل word و در 80 صفحه تهیه…,طراحی خانه کودک,دانلود مقاله و ...

بروشور آهن1 - irandaneshjoo.pishroblog.ir

خرید بک لینک گیفت کارت دکتری روانشناسی عمومی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی تصفیه آب

آخرین مطالب - rzb.atesbr.ir

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ...

آخرین مطالب - parvanefun.rzb.atesbr.ir

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ...

ردیاب فایل – Radyab.info » احكام و آثار اصل رضایی …

احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی . دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc

بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول

... دهه…, بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ,دانلود پروژه و ...

تیتراژ پایانی هشت نیم

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ...

دانلود پاورپوینت درباره …

احكام دیه و توضیح مقادیر دیه ...

منم يه مادرم پسرم دوسش دارم

... توضیح: مداحی بسیار زیبای سید رضا نریمانی با موضوع مدافعان ... آذین موزیکلینک منبع و پست ...

برگزیده ای از زندگینامه علاّمه مجلسی

... و احكام دیه ... (و مقادیر) ... و هر جا فرصت كرد، با نوشتن «بیان» و «توضیح» و «ایضاح» به اجمال ...

ظاهری بودن قاعده ارش در پرتو جامعیت در تعیین دیه

... » به‌کار رفته است و ممکن است گفته شود مقادیر فوق، دیه ... دیه و ارش ... و احكام ديات را به ...

علامه مجلسی؛ بزرگ مــــرد تـــــاریـــــــخ شیـــــــعه ...

... بزرگ ملّا محمد باقر اصفهانى معروف به «علّامـــــه مجلســــــى» و «مجلسى دوم» سومین ...

حقوق و قوانین - sootak.ir

مجله اینترنتی سونک http://sootak.ir/قوانین/قوانین-عمومی/feed/atom.html 2017-01-09T20:27:56Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management.

پورتال حقوقی محمدرضا متین فر - مقادیر دیه

... باره مقادیر دیه كامل و روش ... و سایر مراجع عصر در توضیح ... مقادیر دیه كامله در ...

دانلود پروژه و مقاله

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل هزینه – حجم - سود(cvp) ... ملت كامله ...

قانون - sootak.ir

... مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

فرهنگی

... جواهر 14/229 و مسالک. 1/340 واما توضیح مسافرت مستدیری : ... "اُکتب مقادیر کل شی حتی تقوم الساعة ."

خاطرات و خطرات - download.ghaemiyeh.com

خاطرات و خطرات ... لكن میشد حدس زد كه چندان خوش مفهوم نیست و با حضور دختر دیتریثی توضیح مقدور نه.